Construction work is ongoing to replace the old footbridge to the reserve. An alternative route is available, but the Heron's Wing and Peter Scott hides will be closed until the work is complete. We apologise for any inconvenience.

More

Close alert

Gwaith hanfodol i sicrhau mynediad i'r warchodfa natur yn dechrau

Mae gwaith wedi dechrau'r wythnos hon i adnewyddu'r bont droed adfeiliedig sy'n cysylltu ein canolfan ymwelwyr â 450 erw gwarchodfa Gwlyptiroedd y Mileniwm

Ers iddi gael ei hagor fwy nag ugain mlynedd yn ôl, mae’r bont bren wedi galluogi tua miliwn o ymwelwyr i groesi ac archwilio’r gwlyptiroedd. Gyda'r holl ddefnydd dyddiol hwn, mae'r pren yn dangos ei oedran ac, ac felly, bu angen mwy a mwy o waith atgyweirio a chynnal a chadw. Mae angen ei ddisodli ar frys yn awr.

Bydd gosod y bont newydd yn golygu ychydig o amhariad dros yr ychydig o wythnosau nesaf, ond mae llwybr dros dro arall i'r warchodfa wedi'i nodi i leihau'r effaith ar ymwelwyr.

Dywedodd Jo Jones, Rheolwr Canolfan WWT Llanelli: "Rydym wrth ein bodd ein bod bellach yn gallu disodli y bont droed treuliedig gyda dyluniad cryf a hirhoedlog i sicrhau bod mwy o bobl yn gallu cael mynediad i’r warchodfa a chysylltu â natur y gwlyptir yn y blynyddoedd i ddod."

"Rydym yn sylweddoli y bydd y gwaith yn peri anghyfleustra i’n hymwelwyr rheolaidd yn y tymor byr, ond mae diogelu’r mynediad hwn yn hanfodol i sicrhau dyfodol y warchodfa natur, felly gofynnwn i bawb fod yn amyneddgar gyda ni."

"Mae’r gwaith o adeiladu’r bont newydd yn cael ei gefnogi gan gyllid gan Gyngor Sir Caerfyrddin o dan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU."

Beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer ymwelwyr dros yr wythnosau nesaf

  • Ni fydd ein canolfan ymwelwyr, pyllau yn y casgliad a gweithgareddau Pasg yn cael eu heffeithio o gwbl gan y gwaith.
  • Bydd cyddfanau Adain y Crëyr a Peter Scott ar gau am y rhan fwyaf o'r gwaith sefydlu er mwyn cadw contractwyr ac aelodau'r cyhoedd yn ddiogel. Mae'n gas gennym orfod cau cuddfannau, ond y gwir amdani yw, os na fyddwn yn gwneud y gwaith hwn yn awr, mae mynediad i'r warchodfa yn y dyfodol mewn perygl.

Darllenwch hwn yn Saesneg

UK Gov, CCC and SPF Funding logos LL.png

  • Share this article